ПИТАННЯ ДО Д.ЗАЛІКУ З КУРСУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

1. Загальна характеристика екологічних проблем у світі та в Україні. Екологічна криза.

2. Розвиток теоретичних основ природоохоронної діяльності. Концепція «сталого розвитку».

3. Співвідношення понять “охорона природи”, “охорона навколишнього природного середовища”, “охорона довкілля”, “раціональне природокористування”.

4. Екологічне право як галузь права, наука, учбова дисциплина.

5. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища.

6. Екологічне право. Поняття. Предмет і методи правового регулювання

7. Поняття екологічних норм і екологічних правовідносин.

8. Система екологічного законодавства України.

9. Джерела екологічного права.

10. Конституційні засади охорони навколишнього природного середовища.

11. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” як основа правового регулювання еколого-правових відносин.

12. Основні принципи правової охорони довкілля.

13. Екологічні права громадян. Загальна характеристика і класифікація.

14. Екологічні права громадян, що мають конституційний статус.

15. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

16. Право громадян на доступ до екологічної інформації та його судовий захист.

17. Правові засади інформування населення про стан навколишнього середовища.

18. Конвенція про доступ громадськості до інформації, участь у прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

19. Право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та майну громадян та його захист.

20. Судовий захист екологічних прав.

21. Обов’язки громадян в галузі охорони навколишнього природного середовища.

22. Поняття, зміст та особливості права власності на природні ресурси.

23. Історія розвитку відносин власності на природні ресурси у вітчизняному законодавстві.

24. Земельна ділянка як об’єкт права власності.

25. Суб’єкти права власності на землю за чинним законодавством України.

26. Підстави виникнення права приватної власності на землю.

27. Підстави припинення права приватної власності на землю.

28. Суб’єкти права власності на природні ресурси.

29. Підстави виникнення права приватної власності на природні ресурси.

30. Поняття і види права природокористування.

31. Основні права і обов’язки природокористувачів.

32. Спеціальне використання природних ресурсів. Поняття та ознаки.

33. Спеціальне водокористування. Первинне і вторинне користування водними ресурсами.

34. Загальне використання природних ресурсів. Поняття та ознаки.

35. Загальне використання лісових ресурсів, обмеження, що на нього накладаються.

36. Особливості загального водокористування.

37. Особливості загального користування об’єктами тваринного і рослинного світу.

38. Постійне і тимчасове природокористування.

39. Природні ресурси загальнодержавного і місцевого значення.

40. Підстави виникнення права природокористування.

41. Види спеціального використання лісових ресурсів. Документи на право спеціального використання лісових ресурсів

42. Правові підстави виникнення права полювання.

43. Державне управління в галузі охорони довкілля. Поняття, функції.

44. Суб’єкти державного управління в галузі охорони довкілля.

45. Функції державного управління в галузі охорони довкілля.

46. Екологічне програмування та прогнозування як функція державного управління.

47. Моніторинг навколишнього природного середовища як функція державного управління.

48. Поняття державного обліку природних ресурсів та об’єктів, що шкідливо впливають на стан довкілля.

49. Система кадастрів природних ресурсів.

50. Екологічні стандарти.

51. Екологічні нормативи.

52. Гранично допустимі концентрації і гранично допустимі викиди (скиди).

53. Поняття і види екологічної експертизи.

54. Громадська екологічна експертиза. Поняття, суть, правова характеристика.

55. Об’єкти державної екологічної експертизи.

56. Державний, громадський і виробничий екологічний контроль.

57. Інформування населення про стан навколишнього середовища і пов’язаний з ним стан здоров’я населення.

58. Поняття та елементи економіко-правового механізму природокористування і охорони довкілля.

59. Фінансування природоохоронних заходів та його джерела.

60. Фонди охорони навколишнього природного середовища як джерело фінансування природоохоронних заходів.

61. Екологічний податок.

62. Заходи стимулювання природоохоронної діяльності.

63. Екологічний аудит.

64. Поняття надзвичайної екологічної ситуації.

65. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

66. Поняття та основні складові національної екологічної мережі України.

67. Природні території та об’єкти особливої державної охорони як ключові території екомережі.

68. Природно-заповідний фонд. Правова класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

69. Поняття і правовий режим заповідників і біосферних заповідників.

70. Курортні та лікувально-оздоровчі зони як природні території, що особливо охороняються.

71. Рекреаційні зони як природні території, що особливо охороняються.

72. Охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин і рослин.

73. Водоохоронні зони.

74. Правовий статус видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України.

75. Поняття та види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

76. Поняття та склад екологічного правопорушення.

77. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

78. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.

79. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

80. Заходи адміністративного впливу у сфері екологічних правовідносин. Припинення, тимчасова заборона екологічно-несприятливої діяльності.

81. Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.

82. Підстави розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за екологічні правопорушення.

83. Відшкодування шкоди, заподіяної в результаті екологічних правопорушень.

84. Таксовий та розрахунковий метод обчислення шкоди, заподіяної в результаті екологічних правопорушень.

85. Україна в міжнародному еколого-правовому договірному процесі.

86. Міжнародні договори, угоди конвенції в галузі охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів.

87. Шляхи інтеграції України в Європейський еколого-правовий простір.

88. Міжнародні організації системи ООН і їх роль у становленні і розвитку міжнародного права навколишнього середовища.

89. Конференція ООН з проблем навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992) і основні міжнародно-правові документи, що нею прийняті.

90. Об’єкти міжнародно-правової охорони навколишнього середовища.


Додаток 1


3307668951269426.html
3307745729757228.html
    PR.RU™