Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у виглядітаблиць (Дивись таблицю 1). Таблиці нумерують наскрізною нумерацією, або нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, поданих у додатках.

Таблиця 1.

Оцінка ризиків методом експертних оцінок

Ризик Експертні оцінки Середнє значення
1.Вплив «відкладеного» попиту на послугу унаслідок її «вимушеного» характеру 4,67
2. Сервісне підприємство не має запасів готової продукції
3.Ризики невизначеності 3,33

Висота рядків таблиць повинна бути не менше 8 мм. Кожна таблиця повинна бути пронумерована і мати назву, яку розміщують над таблицею. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Якщо в роботі тільки одна таблиця, то номер не присвоюють і слово "таблиця" не пишуть. Номер таблиці повинен складатися з номеру розділу і порядкового номеру таблиці між якими ставиться крапка, наприклад "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу).

Номер таблиці додатку повинен складатися із номера додатку, який починається з букви і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад – Таблиця С.3 .

Заголовки граф таблиць повинні починатися з великих літер, підзаголовки з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Заголовки вказують в однині.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом на 90° за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною, над іншими частинами пишуть слова “Продовження таблиці” з вказівкою номера таблиці. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини, розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її шапку, а в другому випадку боковик (графу для заголовків).На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть повністю, наприклад: дивись таблицю 2.3 .


3060854410350468.html
3060917644125761.html
    PR.RU™