Сутність реклами

Донбаська національна академія будівництва І архітектури

Інститут "Економіка, менеджмент і право в будівництві"

Кафедра "Менеджмент організацій"

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З дисципліні

«РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ»

(для студентів спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій")

СКЛАЛА:

доцентГОНЧАРОВА Л.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри

Менеджменту організацій

Протокол № 5 від 18.01.2013

Макіївка, 2013р.

ЗМІСТ

ВСТУП
ТЕМА 1. Роль реклами та зв’язків з громадськістю у сучасному суспільстві
ТЕМА 2.Цільові аудиторії та організаційні структури в зв’язках з громадськістю
ТЕМА 3. Канали виходу на різні аудиторії громадськості
ТЕМА 4. Робота з основними групами громадськості
ТЕМА 5. Дослідження, планування і програмування – основа ефективних PR-технологій
ТЕМА 6. Регулювання діяльності у сфері зв’язків з громадськістю
ТЕМА 7. Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності
ТЕМА 8. Імідж і професійні стандарти в зв’язках з громадськістю
ТЕМА 9. Менеджмент і маркетинг PR

ВСТУП

У сучасному світі особливу роль відіграє громадська думка, яка стала важливою складовою нашої дійсності. Це покликало до життя цілий ряд наук, істотне місце серед яких посідає паблік рилейшнз, що іноді перекладається як комунікації з громадкістю, зв’язки з громадкістю. У суті паблік рилейшнз лежить розвиток зворотного зв’язку. Однією з важливих закономірностей паблік рилейшнз є необхідність працювати не просто з населенням, а виділяти ті чи інші його сегменти, для котрих розробляються свої власні повідомлення відповідно до необхідної саме для них техніки впливу, які потім розміщуються в каналах комунікації, використовуваних цими сегментами аудиторії.

Метою навчальної дисципліни “Реклама та зв’язки з громадськістю” є оволодіння основами ПР.Мета викладання дисципліни – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок встановлення двостороннього спілкування для виявлення загальних уявлень або загальних інтересів і досягнення взаєморозуміння, заснованого на правді, знанні і повній інформованості.

ТЕМА 1. Роль реклами та зв’язків з громадськістю у сучасному суспільстві

Сутність реклами

Цілі реклами

Класифікація рекламної діяльності

Сутність реклами

Реклама– невіддільне явище сучасності, що зародилося ще на світанку цивілізації, пережило різні етапи становлення разом з еволюцією людини, її потреб і культурного розвитку. В умовах ринку цивілізована реклама є необхідною складовою системи комунікацій суб’єктів підприємницької діяльності. Вона не тільки інформує потенційних покупців і споживачів про можливості купівлі того чи іншого товару, а й дає змогу оптимального вибору, позаяк об’єктивно інформує про якість, ціну, способи використання й сервісне забезпечення – все, що покупцям необхідно знати для правильного вибору. Отже, нинішнє століття можна сміливо назвати початком нової епохи рекламних комунікацій.

Реклама має неабияке суспільне значення. Щоденний її вплив на мільярди людей сприяє формуванню певних стандартів мислення і поведінки різних верств населення в кожній країні та в усьому світі.

Термін „реклама” походить від лат. reklamare – викрикувати (у Давній Греції та Римі оголошення голосно викрикувалися на майданах та в інших людних місцях). Нині реклама є найдієвішим, отже найзастосовнішим засобом впливу на покупців і споживачів. Однак досить складно знайти визначення поняття „реклама”. Існують різноманітні визначення і тлумачення понять маркетингу і реклами.[2]

Автор книги „Теорія і практика сучасної реклами” В. Музикант у праці [3] подає визначення реклами, схвалене у США в результаті конкурсу, проведеного журналом „Едвертайзінг Ейдж”.

Реклама – це друковане, рукописне, усне або графічне повідомлення про особу, товари, послуги або суспільний рух, відкрито опубліковане рекламодавцем й оплачене з метою збільшення обсягів збуту, розширення клієнтури, одержання голосів або суспільної підтримки.

Професор Північно-Західного університету США, відомий спеціаліст із маркетингу Ф. Котлер, дає таке визначення реклами у праці [4]:

Реклама – це неособиста форма комунікації, що здійснюється за допомогою платних засобів поширення інформації з чітко зазначеним джерелом фінансування.

У ст. 1 Закону України „Про рекламу” [5] міститься таке визначення:

Реклама – це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання зиску.

Підсумовуючи, можна сказати, що маркетингові комунікації –реклама і рекламування – це вид соціальної діяльності, спрямований на задоволення потреб у товарах, послугах та ідеях; встановлюються зв’язки між споживачами й торгівцями, якими можуть бути безпосередньо виробники або торгові посередники. Інакше кажучи, рекламування – це створення рекламного продукту й неособисте доведення його до потенційних покупців; важливо при цьому, або вони зрозуміли , чим саме товар, послуга або ідея позитивно відрізняються від подібних до них, а виробник зміг перетворити цю новацію в капітал. Рекламні послуги обов’язково мають оплачуватися.

Реклама – ефективний засіб поширення інформації про фірму, товар, місце й умови його продажу. Не дивно, відтак, що бізнесмени вважають рекламну інформацію однією з головних матеріальних передумов комерційного успіху. Адже, як відомо, хто володіє інформацією – той володіє світом. Цим пояснюється вражаючий факт швидкого завоювання провідної ролі на ринку комунікацій засобами глобальної комп’ютерної мережі Internet (електронна пошта, система Word Wide Web (WWW), File Transfer Protokol (FTP), Gropher.) На початку 2001р. майже всі провідні фірми України в Internet електронну адресу, Web–вузол або Web–сторінку.

Рекламна інформація насамперед необхідна споживачеві, бо він – головна рушійна сила процесу продажу і від нього залежить, відбудеться процес купівлі чи ні. Реклама подає покупцеві інформацію про те, що існує товар певної марки, що він має отаку споживчу характеристику, тим – то відрізняється від подібних товарів, його можна придбати там – то і за отаку ціну. Покупець, для якого понад усе – престиж, може знайти інформацію про престижні фірми та супермаркети, про продавців модних товарів і новинок.

Така інформація дає змогу порівняно забезпеченій людині, яка живе в економічно розвинутому суспільстві, якось вирізнитися і соціально відмежуватися.

Комерційна інформація, що її надає реклама, особливо потрібна вітчизняним підприємцям, позаяк діяти успішно в сучасних умовах (приміром, за постійних змін законодавчої бази) може тільки той, хто не просто стежить за змінами, а й, виходячи з них, оперативно коригує свою діяльність.

Такий бізнесмен здатен ефективно використовувати інформацію про зміни на ринках збуту, появу нових конкурентів, зміну запитів споживачів, рівень насичення ринку товарами, появу нових ринків і методів торгівлі. Така рекламна інформація допомагає бізнесменові найти своє місце у заданому сегменті ринку. Одержані на основі маркетингових досліджень дані про розподіл витрат для забезпечення збуту продовольчих товарів, для яких характерна висока інтенсівнисть товарообігу на стадії їх виведення на ринок, мають такий вигляд:

- 30% - реклама;

- 30% - комерційна діяльність;

- 40% - стимулювання продажу і пропаганда.[6]

У розвинених країнах Європи на рекламу щорічно витрачаються астрономічні суми - понад 45,5 млрд. екю. Витрати на рекламу 100 провідних фірм США становлять четверту частину всіх рекламних витрат у країні. У табл. 1.1 наведено дані про обсяги витрат на рекламу 10 провідних рекламодавців США.[7]

Таблиця 1.1

Рекламні витрати провідних рекламодавців США

Місце Рекламодавець Загальні витрати на рекламу в США, млн дол. Загальний обсяг продажу в США, млн дол. Відношення витрат на рекламу до загального обсягу продажу, %
Procter & Gamble 15,5
Philip Morris 4,8
General Motors 1,4
Sears (світовий обсяг) Дані відсутні
PepsiCo 5,7
Ford 1,3
AT & T 1,3
Nestle 21,2
Johnson & Johnson 10,6
Chrysler 2,0

Офіційна статистика про рекламні витрати вітчизняних фірм та організацій в Україні не публікується. Методом розрахунків (на підставі оцінки вартості рекламних публікацій у провідних ділових виданнях, на телебаченні та засобах зовнішньої реклами у 1999-2000 рр. були визначені обсяги витрат на рекламу кожного з провідних рекламодавців (Енран, Меркс, АвтоЗАЗ-ДЕУ, Оболонь, UMC) – у середньому вони становлять 350-450 тис. дол. США на рік.

Передбачалося, що до кінця XX ст. витрати на рекламування товарів, послуг, організаційних одиниць тощо мали становити майже 1 трл. дол. США.

Високоякісна інформативна реклама – це найдорожчий інструмент маркетингу; його завдання:

- створити позитивний імідж фірми – виробнику чи посереднику;

- збільшити чистий прибуток і рентабельність;

- збільшити кількість покупців та обсяги продажу;

- стабілізувати обсяги продажу при зменшенні попиту й спаді ділової активності.

Детально продумана й здійснена на високому художньому рівні реклама, як правило, допомагає збільшити первинний попит. Вона сприяє залученню нових покупців та екстенсивному розвиткові маркетингу на усіх стадіях ринкового процесу.

Реклама – це інструмент збільшення і вторинного попиту, що дає ефект інтенсифікації маркетингу. Такий розвиток буде можливим в Україні тоді, коли понад 50% споживачів перейдуть із категорії потенційних до категорії фактичних покупців товарів, зокрема й найдорожчих – автомобілів, престижних меблів, нерухомості тощо.

Реклама допомагає збільшити конкурентоспроможність товарів, щоб розширити їх частку ринку за рахунок сучасної високоякісної продукції, коли вторинний попит стабілізувався, а первинний ще не зовсім розвинувся.

Якщо об’єктивні характеристики багатьох товарів виявляються схожими, відокремлення товару (його позиціювання у заданому сегменті ринку) базується на символічній або суто психологічній вартості товару.

У такому разі реклама фокусує увагу споживчої аудиторії на соціальне значення товару чи на його престижність. Здебільшого такого ефекту реклами можна досягти лише значним коштом і настільки гучним „криком”, щоб за ним не було чути „крику” інших – завдяки високому професіоналізму менеджерів і виробників рекламної продукції.

Рекламна діяльність – неодмінна складова маркетингових комунікацій – комплексу заходів, які використовує фірма (товаровиробник, посередник) для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послуги.

Рекламна діяльність охоплює увесь комунікаційний процес – від визначення потреби в рекламі до створення рекламного продукту, його виготовлення та публікації в засобах масової інформації. Рекламна діяльність складається з таких етапів:

- визначення рівня потреби в рекламі товарів, послуг чи ідей;

- проведення маркетингових досліджень, необхідних для визначення цілей і напрямків рекламної діяльності;

- розробка стратегії і тактики реклами;

- планування рекламних засобів;

- створення рекламних звернень;

- оцінка ефективності рекламних заходів.

Обґрунтована даними маркетингових досліджень рекламна діяльність забезпечує стабільно високий рівень продажу товарів і послуг, швидке реагування на зміни ринкової ситуації, вжиття необхідних засобів активної протидії конкурентам, коригування товарного асортименту залежно від потреб споживчої аудиторії.[8]


3058980646560440.html
3059017979567255.html
    PR.RU™