Система педагогічних наук

Розвиваючись, кожна наука збагачує свою теорію, наповнюється новим змістом і здійснює диференціацію своїх досліджень. Цей процес торкнувся і педагогіки. На сьогодні це поняття включає цілу систему педагогічних наук.

Педагогіка як наука підрозділяється на низку самостійних педагогічних дисциплін:

1. загальна педагогіка, що досліджує основні закономірності виховання людини; розкриває сутність, цілі, завдання і закономірності виховання, його ролі у житті суспільства й розвитку особистості, процес освіти і навчання;

2. вікова педагогіка, яка вивчає особливості виховання людей на різних етапах вікового розвитку; вона включає галузі, що стосуються дитячого віку, а також і дорослих (наприклад, педагогіка професійної освіти, вищої освіти тощо);

3. спеціальна педагогіка – дефектологія, що вивчає особливості розвитку, навчання і виховання аномальних дітей (в її складі – сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка, логопедія);

4. окремі методики, що з’ясовують специфіку застосування загальних закономірностей навчання до викладання певного предмета (іноземної мови, математики, фізики тощо);

5. історія педагогіки, яка вивчає розвиток педагогічних ідей і практики виховання в різні історичні епохи.

Інтенсивно розвиваються сьогодні й такі галузі педагогічної науки, як педагогіка вищої школи, військова, соціальна, виправно-трудова. Складаються нові галузі – освітній менеджмент, педагогіка сімейного виховання.

За класифікацією О. Степанова та М. Фіцули, історично виділилися такі глобальні галузі педагогіки, як народна (в її складі етнопедагогіка, родинна педагогіка, педагогічна деонтологія, педагогіка народного календаря, козацька педагогіка); духовна; світська. Найбільш сучасними напрямами розвитку української педагогічної науки, на думку згаданих дослідників, є педагогіка співробітництва, особистісно орієнтована педагогіка, педагогіка життєтворчості та педагогіка толерантності.

Питання для самоконтролю

1. Чим було зумовлено виділення педагогіки як окремої науки?2. Поясніть первинне і сучасне значення терміна «педагог».

3. В чому полягали новаторські педагогічні ідеї діячів епохи Відродження?

4. З іменем якої видатної людини пов’язують виокремлення педагогіки як наукової дисципліни?

5. Хто з наших співвітчизників прославився своїм вкладом у розвиток педагогічної науки?

6. Схарактеризуйте предмет педагогіки.

7. Поясніть взаємозв’язок освіти, виховання та навчання.

8. Перелічіть основні категорії педагогіки.

9. Перелічіть дисципліни, що становлять систему педагогічних наук.

10. Укажіть сучасні напрями розвитку української педагогіки.


3057069505831681.html
3057141199144997.html
    PR.RU™