Тахеометричної зйомки

Камеральна обробка результатів польових вимірювань з визначенням відміток вершин тахеометричного ходу (знімальної основи), ситуаційних та рельєфних точок.

Побудова плану тахеометричної зйомки в наступній послідовності:

- побудова координатної сітки по мінімальним та максимальним значенням абсцис і ординат вершин тахеометричного ходу;

- нанесення на план вершин тахеометричного ходу;

- нанесення на план ситуаційних та рельєфних точок за даними журнала тахеометричної зйомки;

- побудова (за нанесеними ситуаційними точками) об’єктів ситуації та їх позначення масштабними та поза масштабними умовними знаками;

- побудова горизонталей за відмітками реперних точок та їх позначення;

- за рамкове оформлення.

Запитання для самоконтролю:

1. Які об’єкти ситуації позначаються на плані масштабними та поза масштабними умовними знаками?

2. Яке існує правило оцифрування горизонталей для уточнення напрямків схилів?

3. План тахеометричної зйомки - ситуаційний та топографічний?

Тема 10. Порядок побудови профілю при

Технічному нівелюванню траси

Повздовжнє нівелювання траси за програмою технічного нівелювання. Ведення журналу нівелювання та пікетажної книжки.

Порядок побудови профілю траси:

- вибір горизонтального і вертикального масштабів для побудови профілю;

- побудова профільної сітки та заповнення її граф з використанням даних пікетажної книжки та журнала нівелювання;

- побудова профілю поверхні землі по осі траси;

- проектування і нанесення на профіль проектної лінії;

- розрахунок робочих відміток з визначенням положення точок нульових робіт та їх відміток;

- оформлення профілю.

Запитання для самоконтролю:

1. Як визначають робочі відмітки, порядок визначення положення точок нульових робіт?

2. Привести форму визначення проектних відміток за проектними значеннями ухилів та відстані між фіксованими точками траси.

3. Яким кольором прийнято оформляти профіль?

Тема 11. Проектування горизонтальної площини


3054100323005669.html
3054142307312197.html
    PR.RU™