Дисциплина ПҚ магнитті және арнайы байыту әдістері __ пәні

Для специальности 5В073700- Пайдалы қазбаларды байыту мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № ______

1) Кенді қолмен сұрыптау.

2) Магнитті байыту әдісі.

3) Электр өрісінде минерал түйіршіктеріне қандай күштер әсер етеді?

Кафедра меңгерушісі_________________Килибаев Е.О

Заведующий кафедрой

Құрастырған________________ Жакатаева Н.К.

Хаттама № __ «______» ______ 2016 ж.

Кафедра М және ПҚБ кафедрасы

Дисциплина ПҚ магнитті және арнайы байыту әдістері пәні

Для специальности 5В073700- Пайдалы қазбаларды байыту мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № ______

1) Арнаулы байыту әдісі дегеніміз не?

2) Магнит өрісі.

3) Автоматтық талдау.

Кафедра меңгерушісі_________________Килибаев Е.О

Заведующий кафедрой

Құрастырған________________ Жакатаева Н.К.

Хаттама № __ «______» ______ 2016 ж.

Ф КазНИТУ 706-10. Экзаменационный билет

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫның БІЛІМ және ҒЫЛЫМ МИНиСТРЛІГІ

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық ЗЕРТТЕУ университеті

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Казахский национальный ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ технический университет имени К.И. Сатпаева

Кафедра М және ПҚБ кафедрасы

Дисциплина ПҚ магнитті және арнайы байыту әдістері пәні

Для специальности 5В073700- Пайдалы қазбаларды байыту мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № ______

1) Магнит қабылдағыштықтарына қарай минералдардың топтастырылуы.

2) Электр өрісінде минерал түйіршіктеріне қандай күштер әсер етеді?

3) Кенді автоматты талдау үшін қандай сұрыптағыштар қолданылады?

Кафедра меңгерушісі_________________Килибаев Е.О

Заведующий кафедрой

Құрастырған________________ Жакатаева Н.К.

Хаттама № __ «______» ______ 2016 ж.

Кафедра М және ПҚБ кафедрасы

Дисциплина ПҚ магнитті және арнайы байыту әдістері пәні

Для специальности 5В073700- Пайдалы қазбаларды байыту мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № ______

1)Магнитті байыту әдісі

2) Пайдалы қазбаларды қолмен өңдеуге арналған алаң.

3)Кенді автоматтық талдау технологиясы.

Кафедра меңгерушісі_________________Килибаев Е.О

Заведующий кафедрой

Құрастырған________________ Жакатаева Н.К.

Хаттама № __ «______» ______ 2016 ж.

Ф КазНИТУ 706-10. Экзаменационный билет

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫның БІЛІМ және ҒЫЛЫМ МИНиСТРЛІГІ

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық ЗЕРТТЕУ университеті

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Казахский национальный ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ технический университет имени К.И. Сатпаева

Кафедра М және ПҚБ кафедрасы

Дисциплина ПҚ магнитті және арнайы байыту әдістері _ пәні

Для специальности 5В073700- Пайдалы қазбаларды байыту мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № ______

1) Диамагнитті заттар.

2) Кенді қолмен талдау үшін қандай сұрыптағыштар қолданылады?

3)Қандай магниттік сепараторлардың түрлерін білесіңдер?

Кафедра меңгерушісі_________________Килибаев Е.О

Заведующий кафедрой

Құрастырған________________ Жакатаева Н.К.

Хаттама № __ «______» ______ 2016 ж.

Кафедра М және ПҚБ кафедрасы

Дисциплина ПҚ магнитті және арнайы байыту әдістері пәні

Для специальности 5В073700- Пайдалы қазбаларды байыту мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № ______

1)Күшті магнитті кендерді бөлгіштер

2)Парамагнитті заттар.

3) Кенді қолмен талдау технологиясы.

Кафедра меңгерушісі_________________Килибаев Е.О

Заведующий кафедрой

Құрастырған________________ Жакатаева Н.К.

Хаттама № __ «______» ______ 2016 ж.

Ф КазНИТУ 706-10. Экзаменационный билет

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫның БІЛІМ және ҒЫЛЫМ МИНиСТРЛІГІ

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық ЗЕРТТЕУ университеті

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Казахский национальный ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ технический университет имени К.И. Сатпаева

Кафедра М және ПҚБ кафедрасы

Дисциплина ПҚ магнитті және арнайы байыту әдістері пәні

Для специальности 5В073700- Пайдалы қазбаларды байыту мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № ______

1) Әлсіз магнитті кендерді бөлуге арнаған бөлгіштер.

2) Қолмен және механикалық сұрыптау.

3) Минерал түйіршіктері қандай әдістермен зарядталады?

Кафедра меңгерушісі_________________Килибаев Е.О

Заведующий кафедрой

Құрастырған________________ Жакатаева Н.К.

Хаттама № __ «______» ______ 2016 ж.

Кафедра М және ПҚБ кафедрасы

Дисциплина ПҚ магнитті және арнайы байыту әдістері пәні

Для специальности 5В073700- Пайдалы қазбаларды байыту мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № ______

1) Электрлі байыту әдісі.

2) Магнитті жүйелердің тудыратын өріс кернеуіне қарай магнитті бөлгіштердің бөлінуі.

3) Кенді қолмен талдау.

Кафедра меңгерушісі_________________Килибаев Е.О

Заведующий кафедрой

Құрастырған________________ Жакатаева Н.К.

Хаттама № __ «______» ______ 2016 ж.

Ф КазНИТУ 706-10. Экзаменационный билет

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫның БІЛІМ және ҒЫЛЫМ МИНиСТРЛІГІ

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық ЗЕРТТЕУ университеті

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Казахский национальный ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ технический университет имени К.И. Сатпаева


3053530662167237.html
3053620098790037.html
    PR.RU™