Приекспедиційному опитуванніспеціально підготовлені реєстратори заповнюють формуляри спостереження і одночасно перевіряють правдивість відповідей на питання.

У кожному конкретному дослідженні вибір форми, виду і способу спостереження визначається характером досліджуваного явища, відповідно до вимог щодо ступеня точності показників, кадровими і фінансовими можливостями та іншими факторами.

Окремі види та способи спостереження можуть використовуватись у комплексі, не виключаючи один одного, залежно від підготовленості до певного методу спостереження, сучасних досягнень щодо методології та організації статистичних спостережень.

Найбільш поширеним видом несуцільного спостереженняє вибіркове спостереження, яке має певні переваги порівняно з суцільним спостереженням, оскільки обстеження за однією і тією самою програмою будь-якої частини сукупності потребує менше коштів і часу, ніж обстеження сукупності в цілому. Організація та методологія проведення вибіркового спостереження розглядається в окремій темі курсу.

3.3. Способи статистичного спостереження

За способом одержання статистичних данихспостереження поділяють на безпосереднє, документальне і опитування.


Безпосередній облікфактів передбачає безпосередній огляд, перелік, вимірювання, зважування та ін. Таким чином проводять облік товарних залишків на складах, інвентаризацію майна, облік готівкової грошової маси в банках тощо. Проте більшість явищ і процесів суспільного життя не підлягають прямому вимірюванню. У таких випадках застосовуються інші два способи.

Документальний облікґрунтується на даних різноманітних документів первинного обліку. Найбільш широкого вжитку він набув при складанні статистичної звітності. У такий спосіб визначаються всі економічні показники макро- та мікрорівнів: обсяги матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, розмір доходів, капітальних вкладень, обсяги експорту та імпорту товарів тощо.

Опитування респондентів— це таке спостереження, при якому відповіді на питання формуляра записують зі слів респондента. Опитування буває експедиційне, сомореєстрація, кореспондентське і анкетне.Самореєстрація — це опитування, при якому респонденти самі заповнюють статистичні формуляри. Працівники статистич­них органів лише інструктують їх і перевіряють правильність одержаних відповідей.

Кореспондентське опитуванняздійснюють спеціальні допи­сувачі, які заповнюють формуляри згідно з інструкцією і переда­ють відомості статистичним органам.


3053062015785079.html
3053124005251553.html
    PR.RU™