Основні галузі правової статистики.

Залежно від характеру, обсягу й органів, що займаються збиран­ням і обробкою статистичної інформації, правова статистика по­діляється на такі галузі:

1. Статистика конституційного судочинствахарактеризує діяль­ність Конституційного Суду України, фіксує, скільки виявлено пору­шень конституційного законодавства, скільки справ розглянуто Конституційним Судом і які винесені рішення.

2. Кримінально-правова статистикавизначає весь комплекс захо­дів по боротьбі зі злочинністю, дає кількісно-якісну характеристику всіх скоєних злочинів, осіб, які скоїли злочин, і покарань. Своїми показниками вона відтворює всі стадії кримінального процесу, характери­зує рівень, структуру і динаміку злочинів. Варто сказати, що право­ва статистика характеризує тільки ті злочини, що були виявлені, за­реєстровані і щодо яких проводилися ті чи інші дії чи застосовували­ся методи адміністративного або суспільного впливу.

Кримінально-правова статистика залежно від стадій кримінального процесу має такі розділи:

- статистика органів дізнання та досудового слідства;

- статистика кримінального судочинства;

- статистика виконання вироків.

3. Адміністративно-правова статистиказаймається обліком адмі­ністративних правопорушень за їх видами, заподіяних збитків, адмі­ністративних стягнень органам адміністративної юрисдикції, адміні­стративному судочинству.

Адміністративно-правова статистика поділяється на статистику, яка ведеться судами та органами виконавчої влади, яка мають право накладати адміністративні стягнення.

4. Статистика прокурорського наглядухарактеризує діяльність органів прокуратури з нагляду за виконанням законності в різних сферах життя країни.

5. Цивільно-правова статистикаявляє собою облік цивільно-пра­вових спорів, що перебувають на розгляді загальних судів, результатів діяльності загальних судів за ста­діями цивільного судочинства.

6. Господарсько-правова статистикахарактеризує діяльність господарського суду з розгляду господарських спорів між господарюючими суб’єктами.7. Статистика дисциплінарних порушеньвідображає стан трудо­вої дисципліни на державних підприємствах. Ці зведення подаються керівництвом підприємств і обов’язково відбиваються у статис­тичній звітності різних міністерств і відомств.

У деяких джерелах можна зустріти і інший розподіл правової статистики на галузі. Деякі автори виділяють ще митну статистику.

Усі галузі правової статистики пов’язані між собою, їх комплекс­не використання дає змогу вивчити правові явища з різних боків і ви­явити закономірності в розвитку правових явищ.

Наведені галузі правової статистики дають змогу дійти висновку про те, що правова статистика тісно пов’язана з усіма науками кримінально-правового, цивільно-правового та адміністративно-правового циклів. Цей зв’язок проявляється у тому, що з одного боку конструювання системи показників правової статистики базується на теоретичних узагальненнях і положеннях різноманітних правових наук, а з іншого – висновки, одержані внаслідок статистичного аналізу правових явищ, дають змогу оцінити ефективність дії правових норм, практики їх застосування і більш обґрунтовано здійснювати теоретичні узагальнення і подавати законодавчі пропозиції про необхідність їх зміни. Отже результати статистичних досліджень широко застосовуються усіма юридичними науками при вирішенні своїх специфічних завдань.


3052771349379216.html
3052804346133129.html
    PR.RU™